රසවත්ව, හරවත්ව, ගුණවත්ව හා වැදගත්ව සිංහල ලියමු.

Friday, May 31

ඔබේ සිත් සටහන් සඳහා තරැ ඇගයීමක් ලබාගැනීම.

How to Include 5 star rating widget in to new blogger?

ඔබේ සිත් සටහන කියවන්නන්, එහි අගය මූණුපොතේ කැමත්ත ප්‍රකාශ කිරීමෙන්, බෙදා ගැනීම හෝ ගූගල් +1 කිරීමෙන් ලබාදිය හැක. එය ඔබගේ සිත් සටහන හා අන් ඒවා අතර අගය වෙනස පෙන්වූවද, ඔබගේ සිත් සටහන් අතර ගුණාත්මක බව ඇගයීමක් ලබා නොදේ. මේ සඳහා තරැ ඇගයුම ප්‍රයෝජනවත්ය.

When your blog readers read your blog post, you can ask them to like it on FB or +1 in google or stumble upon or pinterest. But how would do you know that how much your reader like your post comparing to your other posts.

තරැ ඇගයීම නිසා ඔබගේ සිත් සටහන් කෙතරම් අගනාද, ඉන් කියවන්නා හෝ බලන්නා කෙතරම් දුරට ආනන්දයට පත්කරනවාද යන්න පාඨකයාගෙන්ම ලබාගැනීම ඔබගේ සිත් සටහන්කරණයේ වෘත්තීමය තත්වයට ගෙන ඒමට උදව් කරයි.

How your effective  is your Blog post? Does your blog post satisfy the reader and to what degree, so you will learn to improve. If you want to be a Pro-blogger these little things matter in your blogging carer.

ඔබේ සිත් සටහන බලන සෑම පාඨකයකුම ප්‍රතිචාර නොදක්වයි. ඊට තාක්‍ෂණික ගැටළුවක් හෝ සමාජමය හේතුවක් තිබිය හැක. විශේෂයෙන්ම දේශපාලන හා ආගමික කාරණා ගැන අදහස් පළකිරීමෙන් බොහෝ දෙන වැලකෙති. පාඨකයාගෙන් තරැ ඇගයුම ලබාගන්නා විට තාරකා සලකුණු 5 ක් භාවිතා කරයි. එය ඉතාම සරළ හා පහසු ක්‍රමයකි. එය සෑමදෙනාටම අදහස් පළකිරීමේ හා සභාභාගීමේ අවස්ථාව ලබාදේ.

Not every visitor would comment on your blog. Specially when they have a technical problem with local language input methods. Star Rating using 5 stars, is the most simplest and easiest  way to get feedback from every reader. 

නව ගූගල් සිත් සටහන් වල තරැ ඇගයුම යොදානීමට හා <සැකසීම> වඩාත් පහසුකර ඇත.
Google has given you more control of widgets configuration in blogger than old blogger.

ක්‍රමය :

draft.blogger.com වෙත යන්න. ඔබගේ හැඳිනුම හා රහස් පදය භාවිතා කර කළමණාකරණ පුවරුවට පිවිසෙන්න. අදාල සිත් සටහන තෝරාගන්න.

Once your login to draft.blogger.com, select your blog to add start rating.

layout > edit වෙත යන්න.මදක් පහලට අනුචලනය කර Show Star Rating ලකුණු කරන්න.

scroll down and tick Show Star Rating.

අනතුරුව පහල කේතය ඔබේ සිත් සටනේ තරැ ඇගයුම අවශ්‍ය තන්හි යෙදිය හැක.
Then add following code at any place whare you need Star rating in your template


තරැ ඇගයුම මාතෘකාවට පහළින් දැමීමට පහත කේතය එකතු කරන්න.

To add the Star Rating just below Title, Add following code just belowනිරංජන් මීගම්මන
Team කපුටා.LK 

No comments:

Post a Comment